Anna Wajda – pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta uzależnień.

Jako słuchaczka  Studium Psychoterapii Uzależnień posiada status osoby uczestniczącej w procesie potwierdzania kwalifikacji zawodowych w zakresie specjalisty  terapii uzależnień (w okresie certyfikacji).

Magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej ze specjalnością resocjalizacja i readaptacja niedostosowanych społecznie Uniwersytetu Opolskiego.

Absolwentka  Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. 

Uczestniczka wielu szkoleń specjalistycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami uzależnionymi. Realizator programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie przy wykorzystaniu Modelu Duluth. 

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego. Od lat zajmująca się problematyką rozwoju dzieci i młodzieży, ich relacji w rodzinie i szeroko pojętą profilaktyką zachowań ryzykownych. Zaangażowana w działania interdyscyplinarne działające na rzecz zapobiegania przemocy. 

Posiadając uprawnienia mediatora koordynator projektu „Czym skorupka za młodu nasiąknie. Całoroczny i całoszkolny projekt mediacji rówieśniczych w ziębickich szkołach”. Realizator programów profilaktycznych i zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży.  

Odbyła wiele szkoleń i warsztatów w zakresie pomocy pedagogiczno – psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Ukończyła m.in.  szkolenie z zakresu metody Trening Zastępowania Agresji (TZA-ART) w Warszawskim Instytucie Profilaktyki Fundacji KARAN.